Borrprocess för geotermisk sondborrning i Sverige

Vilken borrmetod för geotermisk sondborrning används mest och vilket underlag gör vilken metod som är mest meningsfull?

Vid borrning efter geotermiska prober i Sverige används huvudsakligen den så kallade hålborrningsmetoden i hålet och den roterande spolborrningsmetoden.

Hammerhålen nere i hålet är en luftlyftprocess som används för borrning i borrhål i hård sten. Den något mer komplexa rotationsborrmetoden används nästan uteslutande i lös berg och är lämplig för spolning av borrningar, som används för:

Mycket djupa hål (kompressorutgång max. 34 bar, max 355m)
Undertryckande gasläckor
Mycket stark klöver eller brackvatten uppstår

BORRNING AV HÅL I HÅL

När det gäller hammarborrning i hålet transporteras borrningarna med tryckluft som alstras av en kompressor: den tryckluft som alstras av en högtryckskompressor förs genom det roterande borröret till en hammare i hålet fäst vid rörets botten. Luften där driver mejselplattan för att bryta upp berget till sticklingar. Stekarna exponeras sedan genom volymflödet av luft genom det ringformiga utrymmet mellan borröret och de omgivande bergen. Det maximala rördjupet är cirka 75 till 110 meter. Det är svårt eller omöjligt att kontrollera en hammarborrning i hålet när det är ett inflöde av gas, högt vatten och artesiskt grundvatten.

Nackdel: På grund av kompressorns tekniskt begränsade trycklufttillförsel är djup på mer än 260 meter endast möjliga i begränsad utsträckning vid hög vattenansamling i borrhålet.

ROTATIONSSKÖLJNINGSPROCESS:

Med den roterande spolborrningsmetoden vrids rulle- eller vingmejseln fäst vid botten av stången med en stödvätska via en hydrauliskt manövrerad kraftvred med specifikt tryck. Det borrade berget släpps sedan ut i form av sticklingar genom den cirkulerande borrvätskan i det ringformade utrymmet mellan borröret och bergen. I geotermiska sondborrhål används den roterande spolborrteknologin uteslutande i lös material.
Fördel: Genom att använda tillsatser för spolning möjliggör den roterande spolningsborrtekniken kontroll över inflödande gaser och vatten, så kallade Artesers.
Vi fixar din bergvärme. Kontakta oss för borrning och installation i Stockholm!